HUISHOUDELIJK REGELEMENT


Noot: Het Bestuur behoudt zich het recht dit huishoudelijke reglement met enige soepelheid te hanteren, wanneer het dat nodig acht.

Artikel 1
Ieder die als lid van v.v. Holyoke wil deelnemen aan de Nevobo-competitie, dient tenminste zes maanden als lid van v.v. Holyoke te staan ingeschreven en deel te nemen aan de trainingen.

Het actief werven van spelers van buiten de woonplaats wordt niet gestimuleerd.

Artikel 2
Een lid dat aan het bestuur te kennen geeft voor ten hoogste 2 verenigingsjaren de vereniging te willen verlaten, maar daarna weer als lid te willen terugkeren, kan het bestuur om dispensatie vragen op artikel 1.

Artikel 3
Het Bestuur is gerechtigd leden met een contributieschuld van meer dan drie maanden een boete van € 25,- per overtreding op te leggen. Wordt binnen een maand nadat deze overtreding is begaan de schuld niet voldaan, dan is het Bestuur gerechtigd het lid de toegang tot de door de vereniging gehuurde accommodatie te weigeren.

Artikel 4
Een competitie spelend lid dient bij aanvang van de competitie in het bezit te zijn van een geldige spelerskaart. Dat wil zeggen: de spelerskaart dient betaald te zijn. Zolang dit niet het geval is, is het lid niet speelgerechtigd.

Artikel 5
Competitie spelende teams zijn bij toerbeurt verantwoordelijk voor de wedstrijdleiding. Een rooster hiertoe wordt, ruim van te voren door een lid van de TC gemaakt. De TC ziet toe op de uitvoering hiervan.

Artikel 6
1. Ieder competitiespelend team is verplicht een scheidsrechter te leveren.
2. Tevens is ieder team verplicht een kaderfunctie (trainer, coach, extra scheidsrechter, commissielid of bestuurslid) te leveren.

Artikel 7
Het Bestuur houdt twee keer per verenigingsjaar een vergadering waarbij de trainers uitgenodigd worden.

Artikel 8
Trainers van v.v. Holyoke welke zelf niet bij de vereniging spelen hebben dezelfde rechten als een lid.

Artikel 9
Speeltijden voor bekerwedstrijden e.d. worden door de TC, na overleg met de desbetreffende trainer/coach en aanvoerder vastgesteld. Dit ten einde trainingen van andere teams zoveel mogelijk te continueren.

Artikel 10
Bij vermissing van, of schade aan, de door de vereniging bij de teams in beheer gegeven goederen (ballen, trainingspakken e.d.) dient de TC zo spoedig mogelijk in kennis te worden gesteld. Het gehele team is verantwoordelijk en dient de goederen te vergoeden.

Artikel 11
Het Bestuur neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor contacten van leden en/of teams met officiële instanties binnen Nevobo of particulieren.

Artikel 12
Het samenstellen van de teams gebeurt jaarlijks voor het einde van het seizoen. De TC, werkend onder de verantwoordelijkheid van het Bestuur, beslist over deze teamsamenstelling, criteria hiervoor zijn:

 • Het prestatieniveau.
 • Het stimuleren van jeugdspelers.
 • Het voorkomen van te grote niveauverschillen tussen de verschillende teams.

 • De trainers en aanvoerders worden geacht de TC hierin te adviseren.

  Artikel 13
  In de maand januari wordt door het Bestuur bij de teams en de trainers gepeild hoe de wensen liggen ten aanzien van het al dan niet continueren van de trainingen in het komende verenigingsjaar.

  Artikel 14
  Regeling boetes Nevobo

  a. Scheidsrechters van v.v. Holyoke welke een boete opgelegd krijgen wens het te laat of niet verschijnen: de eerste keer (per verenigingsjaar) betaalt de vereniging. De volgende keer betaalt de scheidsrechter zelf.
  b. Spelers van v.v. Holyoke welke een boete opgelegd krijgen wegens wangedrag o.i.d. moeten deze boete zelf betalen.
  c. Teams van v.v. Holyoke welke een boete opgelegd krijgen wegens te laat of niet verschijnen of wegens wangedrag o.i.d. moeten deze boete zelf betalen. Eventuele gezamenlijke betaling wordt door het team zelf geregeld.

  Artikel 15
  Bij meer leden uit een gezin geldt een kortingsregeling. Deze houdt het volgende in:

  3 leden: 50% korting, indien jeugdlid
  4 leden: 75% korting, indien jeugdlid
  5 leden: gratis, indien jeugdlid
  Rustende leden tellen niet mee bij de hantering van de kortingsregeling

  Artikel 16
  1. De PR-/Activiteitencommissie regelt samen met het Bestuur de sponsoring conform de Nevobo bepalingen.
  2. Potentiële sponsoren moeten gemeld worden bij de PR-/Activiteitencommissie. Deze nemen dan contact op met de sponsor en bespreken de voorwaarden.
  3. Sponsoren worden verzocht mee te doen aan ÉÉN Holyoke, het gezamenlijke sponsorproject van Holyoke. Een sponsor gaat een contract aan voor drie seizoenen en betaalt een vast bedrag per seizoen.
  4. Shirtsponsoring is niet toegestaan. Ieder lid speelt in dezelfde wedstrijdkleding. Wel is het toegestaan om teams van gesponsorde trainingspakken, inspeelshirts en tassen te voorzien. Deze sponsor wordt echter wel verzocht om ook deel te nemen aan ÉÉN Holyoke.
  5. Ieder competitiespelend lid betaalt een kleine bijdrage van EUR 10,00 per jaar voor de wedstrijdkleding. Leden hoeven de kleding niet zelf te kopen. Als wedstrijdkleding aan vervanging toe is dan wordt aanschaf hiervan door de Activiteitencommissie geregeld. De kleding blijft eigendom van de vereniging.
  6. De door de sponsor aangeboden goederen blijven onder het beheer van de vereniging. Zij zijn eigendom van de vereniging en worden telkens slechts voor de duur van 1 seizoen aan de betreffende teams of leden in bruikleen gegeven.

  Artikel 17
  In overleg met het Bestuur kan een trainer een A-cursus volgen. De vereniging vergoedt de kosten van de cursus, indien het diploma wordt behaald. Tijdens de duur van de cursus is men verplicht minimaal 1 groep van Holyoke te trainen. Ook moet de trainer na het behalen van het diploma nog minimaal 2 seizoenen training geven, anders dient zij zelf deze kosten te betalen.

  Artikel 18
  1. Bij een eigen toernooi hoeft geen enkel team van Holyoke een bijdragen te leveren in de organisatiekosten.
  2. Bij een eigen toernooi is elk team verplicht een bijdrage te leveren in de organisatie. Dit samen met de toernooicommissie.

  Artikel 19
  De leden betalen de contributie maandelijks per automatische incasso of per verenigingsjaar vooraf. Voor de betaling per automatische incasso dient een ondertekend machtigingsformulier aan de penningmeester overhandigd te worden.

  Voor de betaling per verenigingsjaar vooraf ontvangen de betreffende leden aan het begin van het verenigingsjaar een factuur.